2017-08-01

Podstawa prawna BIP

- Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) w myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

- Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj.

* Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministra SWiA – www.bip.gov.pl